Có 1 kết quả:

jiā jiā yǒu běn nán niàn de jīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Every family goes through its problems. (idiom)