Có 1 kết quả:

jiā cháng biàn fàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) simple home-style meal
(2) common occurrence
(3) nothing out of the ordinary