Có 1 kết quả:

jiā yàn

1/1

jiā yàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) barn swallow (Hirundo rustica)

Một số bài thơ có sử dụng