Có 1 kết quả:

jiā fù

1/1

jiā fù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(polite) my father