Có 1 kết quả:

jiā yā lǜ tóu yā

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) mallard
(2) duck (Anas platyrhyncha)