Có 1 kết quả:

róng huá jué dài

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be blessed with rare and radiant beauty (idiom)