Có 1 kết quả:

kuān dài

1/1

kuān dài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to treat leniently
(2) liberal treatment