Có 1 kết quả:

kuān fǔ

1/1

kuān fǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) broadax
(2) ax with a wide blade