Có 1 kết quả:

kuān jiāo dài

1/1

Từ điển Trung-Anh

duct tape