Có 1 kết quả:

kuān yù

1/1

kuān yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) comfortably off
(2) ample
(3) plenty