Có 1 kết quả:

kuān kuò

1/1

kuān kuò

giản thể

Từ điển phổ thông

mở rộng, mở to, nới rộng

Từ điển Trung-Anh

(1) expansive
(2) wide
(3) width
(4) thickness