Có 1 kết quả:

sù nuò

1/1

sù nuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old promises
(2) unfulfilled promises