Có 1 kết quả:

jì chū

1/1

jì chū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to mail
(2) to send by post