Có 1 kết quả:

jì sù

1/1

jì sù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stay
(2) to lodge
(3) to board