Có 1 kết quả:

jì shēng chóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) parasite
(2) drone