Có 1 kết quả:

jì dùn

1/1

jì dùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to place in safe keeping
(2) to leave sth with sb