Có 1 kết quả:

yín hǔ

1/1

yín hǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Year 3, year of the Tiger (e.g. 2010)