Có 1 kết quả:

mì shāng

1/1

mì shāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to negotiate in secret
(2) confidential discussions