Có 1 kết quả:

mì mi céng céng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) tightly packed
(2) closely layered