Có 1 kết quả:

mì bì shì xún huán zài hū xī shuǐ fèi xì tǒng

1/1

Từ điển Trung-Anh

closed-circuit rebreather scuba (diving)