Có 2 kết quả:

1/2

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

surname Fu

Từ ghép 76

Běn jié míng · Fù lán kè lín 本傑明富蘭克林Běn jié míng · Fù lán kè lín 本杰明富兰克林Cūn shān Fù shì 村山富市Fù chuān xiàn 富川县Fù chuān xiàn 富川縣Fù chuān Yáo zú Zì zhì xiàn 富川瑤族自治縣Fù chuān Yáo zú Zì zhì xiàn 富川瑶族自治县Fù chūn jiāng 富春江Fù guì jiǎo 富貴角Fù guì jiǎo 富贵角Fù jǐn 富錦Fù jǐn 富锦Fù jǐn shì 富錦市Fù jǐn shì 富锦市Fù lā ěr jī 富拉尔基Fù lā ěr jī 富拉爾基Fù lā ěr jī qū 富拉尔基区Fù lā ěr jī qū 富拉爾基區Fù lán kè lín 富兰克林Fù lán kè lín 富蘭克林Fù lǐ 富里Fù lǐ xiāng 富里乡Fù lǐ xiāng 富里鄉Fù liáng yě 富良野Fù mín 富民Fù mín xiàn 富民县Fù mín xiàn 富民縣Fù nà fù tí 富納富提Fù nà fù tí 富纳富提Fù níng 富宁Fù níng 富寧Fù Níng xiàn 富宁县Fù Níng xiàn 富寧縣Fù píng 富平Fù píng Xiàn 富平县Fù píng Xiàn 富平縣Fù shì 富士Fù shì kāng 富士康Fù shì kāng Kē jì Jí tuán 富士康科技集团Fù shì kāng Kē jì Jí tuán 富士康科技集團Fù shì Shān 富士山Fù shì tōng 富士通Fù shùn 富順Fù shùn 富顺Fù shùn xiàn 富順縣Fù shùn xiàn 富顺县Fù tiě tǔ 富鐵土Fù tiě tǔ 富铁土Fù xiàn 富县Fù xiàn 富縣Fù yáng 富阳Fù yáng 富陽Fù yáng shì 富阳市Fù yáng shì 富陽市Fù yù 富裕Fù yù xiàn 富裕县Fù yù xiàn 富裕縣Fù yuán 富源Fù yuán xiàn 富源县Fù yuán xiàn 富源縣Fù yùn 富蕴Fù yùn 富蘊Fù yùn xiàn 富蕴县Fù yùn xiàn 富蘊縣Huáng Fù píng 黃富平Huáng Fù píng 黄富平Jīn Fù shì 金富軾Jīn Fù shì 金富轼Lǐ Fù chūn 李富春shuǐ Fù 水富shuǐ Fù xiàn 水富县shuǐ Fù xiàn 水富縣Tán Fù yīng 譚富英Tán Fù yīng 谭富英Wǎ lì sī hé Fù tú nà 瓦利斯和富图纳Wǎ lì sī hé Fù tú nà 瓦利斯和富圖納

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. giàu có
2. dồi dào

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Giàu. ◎Như: “phú dụ” 富裕 giàu có.
2. (Tính) Dồi dào. ◎Như: “văn chương hoành phú” 文章宏富 văn chương rộng lớn dồi dào.
3. (Tính) Mạnh khỏe, tráng thịnh. ◎Như: “phú niên” 富年 tuổi mạnh khỏe.
4. (Danh) Của cải, tiền bạc. ◎Như: “tài phú” 財富 của cải.
5. (Danh) Họ “Phú”.
6. (Động) Làm cho giàu có. ◎Như: “phú quốc cường binh” 富國強兵 làm cho nước giàu quân mạnh. ◇Luận Ngữ 論語: “Nhiễm Hữu viết: Kí thứ hĩ, hựu hà gia yên? Viết: Phú chi” 冉有曰: 既庶矣, 又何加焉? 曰: 富之 (Tử Lộ 子路) Nhiễm Hữu hỏi: Dân đông rồi, phải làm gì thêm? (Khổng Tử) đáp: Làm cho dân giàu.

Từ điển Thiều Chửu

① Giàu.
② Phàm cái gì thừa thãi đều gọi là phú, như niên phú 年富 tuổi khỏe, văn chương hoành phú 文章宏富 văn chương rộng rãi dồi dào.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Giàu có, giàu: 貧富不均 Giàu nghèo không đồng đều;
② Giàu, dồi dào, phong phú: 富饒 Giàu có: 富于養分 Có nhiều chất bổ; 文章宏富 Văn chương rộng rãi phong phú;
③ [Fù] (Họ) Phú.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhiều. Td: Phong phú — Giàu có, nhiều tiền của — Điều may mắn được hưởng.

Từ điển Trung-Anh

(1) rich
(2) abundant
(3) wealthy

Từ ghép 164

ā fù hàn 阿富汗Ā fù hàn yǔ 阿富汗語Ā fù hàn yǔ 阿富汗语ān fù xù pín 安富恤貧ān fù xù pín 安富恤贫ān fù xù qióng 安富恤穷ān fù xù qióng 安富恤窮ān fù zūn róng 安富尊榮ān fù zūn róng 安富尊荣bái fù měi 白富美bǎi wàn fù wēng 百万富翁bǎi wàn fù wēng 百萬富翁bào fù 暴富cái fù 財富cái fù 财富cháng mìng fù guì 長命富貴cháng mìng fù guì 长命富贵chóu fù 仇富Dá ěr fù ěr 达尔富尔Dá ěr fù ěr 達爾富爾dǎ fù jì pín 打富济贫dǎ fù jì pín 打富濟貧dǎ jī shè huì cái fù 打击社会财富dǎ jī shè huì cái fù 打擊社會財富dà fù dà guì 大富大貴dà fù dà guì 大富大贵Dà fù wēng 大富翁fā cái zhì fù 发财致富fā cái zhì fù 發財致富fēi fù jí guì 非富即貴fēi fù jí guì 非富即贵fēi fù zé guì 非富则贵fēi fù zé guì 非富則貴fèn fù 愤富fèn fù 憤富fēng fù 丰富fēng fù 豐富fēng fù duō cǎi 丰富多彩fēng fù duō cǎi 豐富多彩fù bù guò sān dài 富不过三代fù bù guò sān dài 富不過三代fù bù lài tè 富布賴特fù bù lài tè 富布赖特fù de liú yóu 富得流油fù èr dài 富二代fù fù yǒu yú 富富有余fù fù yǒu yú 富富有餘fù guì 富貴fù guì 富贵fù guì bìng 富貴病fù guì bìng 富贵病fù guì bù néng yín 富貴不能淫fù guì bù néng yín 富贵不能淫fù guì shòu kǎo 富貴壽考fù guì shòu kǎo 富贵寿考fù guì zhú 富貴竹fù guì zhú 富贵竹fù guó 富国fù guó 富國fù guó ān mín 富国安民fù guó ān mín 富國安民fù guó qiáng bīng 富国强兵fù guó qiáng bīng 富國強兵fù háo 富豪fù hù 富戶fù hù 富户fù kě dí guó 富可敌国fù kě dí guó 富可敵國fù kuàng 富矿fù kuàng 富礦fù lì táng huáng 富丽堂皇fù lì táng huáng 富麗堂皇fù mín 富民Fù nà fù tí 富納富提Fù nà fù tí 富纳富提fù nóng 富农fù nóng 富農fù pó 富婆fù qiáng 富強fù qiáng 富强fù ráo 富饒fù ráo 富饶fù rén 富人fù sè cǎi 富色彩fù shāng 富商fù shāng dà gǔ 富商大賈fù shāng dà gǔ 富商大贾fù shāng jù gǔ 富商巨賈fù shāng jù gǔ 富商巨贾fù shí 富时fù shí 富時fù shù 富庶fù shuāng 富孀fù tai 富态fù tai 富態fù wēng 富翁fù yǒu 富有fù yú 富于fù yú xiǎng xiàng 富于想像fù yú xiǎng xiàng 富於想像fù yù 富裕fù yu 富余fù yu 富餘fù zú 富足gāo fù shuài 高富帅gāo fù shuài 高富帥gǒu fù guì , wù xiāng wàng 苟富貴,勿相忘gǒu fù guì , wù xiāng wàng 苟富贵,勿相忘guó fù bīng qiáng 国富兵强guó fù bīng qiáng 國富兵強Guó fù lùn 国富论Guó fù lùn 國富論háo fù 豪富jié fù jì pín 劫富济贫jié fù jì pín 劫富濟貧jīng shén cái fù 精神財富jīng shén cái fù 精神财富jīng yàn fēng fù 經驗豐富jīng yàn fēng fù 经验丰富jù fù 巨富lòu fù 露富mǎ wú yè cǎo bù féi , rén wú wài kuài bù fù 馬無夜草不肥,人無外快不富mǎ wú yè cǎo bù féi , rén wú wài kuài bù fù 马无夜草不肥,人无外快不富nián fù lì qiáng 年富力強nián fù lì qiáng 年富力强pín fù 貧富pín fù 贫富pín fù chā jù 貧富差距pín fù chā jù 贫富差距qín láo zhì fù 勤劳致富qín láo zhì fù 勤勞致富qióng zài nào shì wú rén wèn , fù zài shēn shān yǒu yuǎn qīn 穷在闹市无人问,富在深山有远亲qióng zài nào shì wú rén wèn , fù zài shēn shān yǒu yuǎn qīn 窮在鬧市無人問,富在深山有遠親ráo fù 饒富ráo fù 饶富róng huá fù guì 榮華富貴róng huá fù guì 荣华富贵shā fù jì pín 杀富济贫shā fù jì pín 殺富濟貧shǒu fù 首富Sū fù bǐ 苏富比Sū fù bǐ 蘇富比Tè fù lóng 特富龙tuō pín zhì fù 脫貧致富tuō pín zhì fù 脱贫致富wéi fù bù rén 为富不仁wéi fù bù rén 為富不仁wéi fù bù rén , wéi rén bù fù 为富不仁,为仁不富wéi fù bù rén , wéi rén bù fù 為富不仁,為仁不富wéi rén bù fù 为仁不富wéi rén bù fù 為仁不富xián pín ài fù 嫌貧愛富xián pín ài fù 嫌贫爱富xuàn fù 炫富xué fù wǔ chē 学富五车xué fù wǔ chē 學富五車yì wàn fù háo 亿万富豪yì wàn fù háo 億萬富豪yì wàn fù wēng 亿万富翁yì wàn fù wēng 億萬富翁yīn fù 殷富yuān fù 淵富yuān fù 渊富zhì fù 致富