Có 1 kết quả:

fù lì táng huáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

sumptuous mansions (idiom); splendorous and majestic