Có 1 kết quả:

fù yú xiǎng xiàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

imaginative