Có 1 kết quả:

fù shāng dà gǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) tycoon
(2) magnate