Có 1 kết quả:

fù bù lài tè ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ ㄌㄞˋ ㄊㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Fulbright (scholarship)