Có 1 kết quả:

fù shù

1/1

fù shù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

populous and affluent