Có 1 kết quả:

fù yú xiǎng xiàng ㄈㄨˋ ㄩˊ ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

imaginative