Có 1 kết quả:

fù guì bù néng yín

1/1

Từ điển Trung-Anh

not corrupted by wealth and honors