Có 1 kết quả:

fù guì shòu kǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

rank, wealth, and long life