Có 1 kết quả:

hán guāng shǎn shǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to glitter like frost and snow (idiom)