Có 1 kết quả:

hán xuān

1/1

hán xuān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to exchange conventional greetings
(2) to exchange pleasantries

Một số bài thơ có sử dụng