Có 1 kết quả:

yù yì shēn yuǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

the implied message is deep (idiom); having deep implications