Có 1 kết quả:

yù yì shēn cháng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have profound import (idiom); to be deeply significant