Có 1 kết quả:

shí lì

1/1

shí lì

phồn thể

Từ điển phổ thông

thực lực, sức mạnh

Từ điển Trung-Anh

strength