Có 1 kết quả:

shí nǚ

1/1

shí nǚ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

female suffering absence or atresia of vagina (as birth defect)