Có 1 kết quả:

shí shǔ bù yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

really not easy (idiom)