Có 1 kết quả:

shí jiǎo zī běn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) paid-in capital
(2) contributed capital (finance)