Có 1 kết quả:

shí zhì míng guī

1/1

Từ điển Trung-Anh

fame follows merit (idiom)