Có 1 kết quả:

shí jiàn shì jiǎn yàn zhēn lǐ de wéi yī biāo zhǔn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Actual practice is the sole criterion for judging truth (item from Deng Xiaoping theory, from 1978)