Có 1 kết quả:

níng chāi shí zuò miào , bù huì yī zhuāng hūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

rather destroy ten temples than a single marriage (idiom)