Có 1 kết quả:

Níng ěr Hā ní zú Yí zú Zì zhì xiàn ㄋㄧㄥˊ ㄦˇ ㄏㄚ ㄋㄧˊ ㄗㄨˊ ㄧˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Ning'er Hani and Yi Autonomous County in Yunnan, capital Pu'er city 普洱市[Pu3 er3 shi4]
(2) formerly Pu'er Hani and Yi autonomous county