Có 1 kết quả:

nìng quē wú làn

1/1

Từ điển Trung-Anh

better to have nothing (than substandard choice) (idiom); would prefer to go without than accept shoddy option