Có 1 kết quả:

Níng làng Yí zú Zì zhì xiàn ㄋㄧㄥˊ ㄌㄤˋ ㄧˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ninglang Yizu Autonomous County in Lijiang 麗江|丽江[Li4 jiang1], Yunnan