Có 1 kết quả:

shěn pàn tíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) court
(2) tribunal
(3) courtroom