Có 1 kết quả:

shěn dìng

1/1

shěn dìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to examine and approve
(2) to finalize