Có 1 kết quả:

shěn duó

1/1

shěn duó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to observe and form a judgment

Một số bài thơ có sử dụng