Có 1 kết quả:

shěn shí duó shì ㄕㄣˇ ㄕˊ ㄉㄨㄛˊ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to judge the hour and size up the situation
(2) to take stock