Có 1 kết quả:

xiě yì huà

1/1

xiě yì huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

freehand drawing or painting in traditional Chinese style