Có 1 kết quả:

xiě zhào

1/1

xiě zhào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

portrayal