Có 1 kết quả:

kuān miǎn

1/1

kuān miǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to reduce payment
(2) to annul (debts, bills, taxes etc)
(3) to let sb off paying